Audyt sprawozdań finansowych

Nasz audyt to całościowe, indywidualne spojrzenie na jednostkę w celu dostarczenia właścicielom rzetelnej i jasnej informacji z audytu. Prace obejmują m.in. weryfikację poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego, ocenę efektywności kontroli wewnętrznych oraz identyfikację ryzyka działalności gospodarczej. Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie opinii i raportu na temat jej rzetelności, jasności, zgodności z prawem i przyjętymi zasadami rachunkowości.

Usługi audytorskie wykonujemy w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, wytyczne Krajowych oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz zgodnie z regulacjami Międzynarodowego Kodeksu Etyki (IFAC).

Mając na uwadze czas naszych klientów starannie uzgadniamy harmonogram przeprowadzenia audytu, w taki sposób aby dopasować wzajemne obowiązki z nim związane oraz zagwarantować jego terminowe wykonanie. Na każdym etapie audytu, nasi pracownicy utrzymują ścisły kontakt z kierownictwem i pracownikami klienta, co umożliwia właściwy przepływ informacji oraz zapewnia wysoką jakość wykonanej usługi.

Świadczymy następujące usługi audytu:

  • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
  • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań sporządzonych zgodnie z MSSF,
  • przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań emitentów papierów wartościowych.

Powierzając nam przeprowadzenie audytu zyskujecie Państwo:

  • badanie sprawozdania finansowego zgodne z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa,
  • renomę naszej firmy,
  • ciągłość i kompetencje zawodowe zespołu przeprowadzającego badanie,
  • terminowość wykonania prac,
  • współpracę z kierownictwem i pracownikami,
  • bieżące kontakty w zakresie rachunkowości i podatków.


Zaufali nam