Inne usługi

Nasza Spółka oferuje również wszelkie inne usługi związane z zarządzaniem finansami, sporządzaniem sprawozdań finansowych, wdrażaniem międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, usługi atestacyjne oraz usługi doradcze w rozwiązywaniu pojawiających się problemów księgowych.

DORADZTWO:

Podatkowe

 • analizy i opinie - w zakresie problematycznych zagadnień podatkowych,
 • audyty podatkowe - dzięki którym będą mogli się Państwo upewnić o stosowanych przez Państwa rozwiązaniach podatkowych i ryzykach z nimi związanymi oraz o obszarach możliwych optymalizacji podatkowych.

Rachunkowe

 • związane ze świadczonymi przez nas usługami prowadzenia ksiąg rachunkowych - sporządzanie analiz rentowności, weryfikacja budżetów lub planów finansowych oraz inne stałe lub doraźne analizy,
 • tworzenie, dokumentowanie lub ocena zasad (polityki) rachunkowości spółki oraz planu kont spółki,
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości, optymalizacji i dostosowania do indywidualnych potrzeb Państwa firmy,
 • tworzenie wewnętrznych regulaminów w obszarze zagadnień rachunkowości, takich jak np.: instrukcji obiegu dokumentów księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnych, procedur kontroli wewnętrznej,
 • sporządzanie wycen i testów na utratę wartości aktywów dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie analiz i opinii w zakresie problematycznych zagadnień rachunkowych, nietypowych transakcji księgowych,
 • implementacja MSSF i sporządzanie po raz pierwszy sprawozdania finansowego wg MSSF, aktywna pomoc przy identyfikacji i szacowaniu różnic wynikających z zastosowania MSSF,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości lub według MSSF,
 • przekształcanie sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości do MSSF,
 • opracowywanie części finansowej prospektów emisyjnych oraz sprawozdań proforma dla celów prospektów emisyjnych,
 • konsolidacja sprawozdań finansowych - sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych, opracowanie dokumentacji konsolidacyjnej, opinie na temat zasad konsolidacji sprawozdań finansowych,sporządzanie pakietów konsolidacyjnych

Transakcyjne

 • doradztwo w zakresie fuzji, połączeń i przekształceń podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie dokumentacji transakcji gospodarczych pomiędzy podmiotami gospodarczymi

Opracowanie dokumentacji cen transferowych

Analizy i badania due diligence

Wycena przedsiębiorstw

Przegląd systemów kontroli wewnętrznej

SZKOLENIA

Dla naszych klientów przeprowadzamy szkolenia teoretyczne i warsztatowe w zakresie związanym z bieżącymi, indywidualnymi potrzebami klientów w dziedzinie rachunkowości i podatków. W zależności od Państwa potrzeb możemy przygotować dedykowane specjalnie dla Państwa szkolenie z wybranego zakresu lub problematyki.

POZOSTAŁE USŁUGI

Świadczymy wszelkie inne usługi rewizji finansowej, których celem jest uzyskanie oceny wydanej przez biegłego rewidenta co do wskazanych zagadnień. Usługi te wykonujemy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Pokrewnych, Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz krajowymi standardami mającymi odpowiednie zastosowanie.

Usługi wynikające z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, w tym m.in badanie:

 • rachunkowości oraz działalności spółki,
 • sprawozdań założycieli spółki akcyjnej o wkładach niepieniężnych, nabytym mieniu przed zarejestrowaniem spółki, wycenie wkładów,
 • sprawozdań zarządu dotyczących nabycia od założyciela lub akcjonariusza jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego,
 • wyceny akcji,
 • wkładów niepieniężnych przy warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego,
 • planów połączenia, podziału i przekształcenia spółek.

Audyt projektów finansowanych ze środków unijnych

 • posiadamy doświadczenie oraz wiedzę niezbędną do przeprowadzania audytów środków pomocowych pochodzących z UE.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

 Zaufali nam