Usługi księgowe

Nasza spółka realizuje usługi księgowe kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przekazując część funkcji firmie zewnętrznej możecie Państwo odnieść następujące korzyści :

 • zmniejszenie kosztów ponoszonych przez wybraną część przedsiębiorstwa,
 • wykorzystanie specjalistycznej, profesjonalnej wiedzy i efektywności podmiotu zewnętrznego,
 • skoncentrowanie się na podstawowej działalności gospodarczej,
 • ograniczenie ryzyka związanego z realizacją zadań wymagających specjalistycznej wiedzy.

Świadczymy usługi z zakresu:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • ustalenie Zakładowego Planu Kont,
 • otwarcie ksiąg rachunkowych,
 • wprowadzania zapisów do ksiąg rachunkowych na podstawie otrzymanych od Klienta dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych, spełniających wszystkie wymagania o których mowa w przepisach prawa,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych w ustawowych terminach.

Prowadzenie ewidencji i rozliczeń płac oraz wobec ZUS

 • naliczanie wynagrodzeń na podstawie danych przekazywanych przez klienta,
 • obliczanie narzutów na wynagrodzenia (podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne),
 • sporządzanie obowiązujących deklaracji i informacji podatkowych (PIT-11, PIT-4R),
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych składek ZUS oraz ich przekazywanie do ZUS w terminach przewidzianych ustawą,
 • przygotowywanie list płac i formularzy ZUS.

Prowadzenie ewidencji i rozliczeń dla celów podatkowych

 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzania sprawozdań dla GUS i NBP,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowych.

 Zaufali nam