AUDYT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nasz audyt to całościowe, indywidualne spojrzenie na jednostkę w celu dostarczenia właścicielom rzetelnej i jasnej informacji finansowej. Prace obejmują m.in. weryfikację poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego, ocenę efektywności kontroli wewnętrznych oraz identyfikację ryzyk działalności gospodarczej. Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie opinii zawartej w wydanym sprawozdaniu z badania na temat jej rzetelności, jasności, zgodności z prawem i przyjętymi zasadami rachunkowości.

Usługi audytorskie wykonujemy w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, a także ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Badanie przeprowadzamy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania oraz zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych („Kodeks IESBA”) .

Mając na uwadze czas naszych Klientów starannie uzgadniamy harmonogram przeprowadzenia audytu w taki sposób, aby dopasować wzajemne obowiązki z nim związane oraz zagwarantować jego terminowe wykonanie. Na każdym etapie audytu, nasi pracownicy utrzymują ścisły kontakt z kierownictwem, Radą Nadzorczą i pracownikami Klienta, co umożliwia właściwy przepływ informacji oraz zapewnia wysoką jakość wykonanej usługi.

Świadczymy następujące usługi audytu:

  • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF

Powierzając nam przeprowadzenie audytu zyskujecie Państwo:

  • potwierdzenie prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego oraz zwiększenie jego wiarygodności (tj. dla banków kredytujących, leasingodawców, organów podatkowych)
  • badanie sprawozdania finansowego zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
  • renomę naszej firmy
  • ciągłość i kompetencje zawodowe zespołu przeprowadzającego badanie
  • terminowość wykonania prac
  • wsparcie eksperckie w zakresie rachunkowości i podatków
  • bieżącą współpracę z kierownictwem i pracownikami