Inne usługi

Nasza firma oferuje również wszelkie inne usługi związane z zarządzaniem finansami, sporządzaniem sprawozdań finansowych, wdrażaniem międzynarodowych standardów rachunkowości finansowej, usługi atestacyjne oraz usługi doradcze w rozwiązywaniu pojawiających się problemów księgowych.

Przegląd sprawozdań finansowych.

Przegląd pakietów grupowych i procedur konsolidacyjnych.

Świadczenie usług doradztwa w zakresie rachunkowości:

 • konsolidacja sprawozdań finansowych – doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań skonsolidowanych, opracowaniu dokumentacji konsolidacyjnej, opinie na temat zasad konsolidacji sprawozdań finansowych, sporządzanie pakietów konsolidacyjnych
 • tworzenie wewnętrznych regulaminów z takich jak np.: instrukcji obiegu dokumentów księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnych, procedur kontroli wewnętrznej
 • sporządzanie wycen i testów na utratę wartości aktywów dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego
 • sporządzanie analiz i opinii w zakresie problematycznych zagadnień rachunkowych, nietypowych transakcji księgowych
 • implementacja MSSF i sporządzanie po raz pierwszy sprawozdania finansowego wg MSSF, aktywna pomoc przy identyfikacji i szacowaniu różnic wynikających z zastosowania MSSF
 • tworzenie, dokumentowanie lub ocena zasad (polityki) rachunkowości spółki oraz planu kont spółki
 • sporządzenie sprawozdania finansowego według przepisów ustawy o rachunkowości lub według MSSF
 • przekształcanie sprawozdań finansowych przepisów zgodnie z polskimi standardami rachunkowości na standardy MSSF

Usługi poświadczające:

 • przewidziane w kodeksie spółek handlowych (badanie planów połączenia, przekształcenia)
 • badania systemów rachunkowości
 • sporządzanie, aktualizacja i weryfikacja dokumentacji podatkowej cen transferowych
 • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych

Działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości i podatków – dla naszych klientów przeprowadzamy szkolenia teoretyczne i warsztatowe w zakresie związanym z bieżącymi, indywidualnymi potrzebami klientów w dziedzinie rachunkowości i podatków. W zależności od Państwa potrzeb możemy przygotować dedykowane specjalnie dla Państwa szkolenie z wybranego zakresu lub problematyki.

Świadczenie innych usług przewidzianych lub zastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Zapraszamy do współpracy.