Kancelaria Biegłych Rewidentów Czupryniak i partnerzy spółka partnerska jest wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4088 prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. W Krajowym Rejestrze Sądowym spółka została zarejestrowana pod nr: KRS 0000902002.

Od ponad 10 lat świadczymy profesjonalne usługi w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, usługi doradztwa wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego, usługi atestacyjne inne niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżone do wykonywania przez biegłych rewidentów, inne usługi zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów, usługi wyceny przedsiębiorstw, wykonywania ekspertyz lub sporządzania opinii ekonomiczno-finansowych.

Naszym celem jest, aby świadczone usługi przynosiły rzeczywistą wartość dodaną dla Klienta, którą osiągamy poprzez wysoką jakość i kompleksowość usług. Inwestujemy w relacje z Klientami, bo wierzymy, że rozwijamy się tylko wtedy, gdy rozwijają się nasi Klienci.

NASZ ZESPÓŁ

Zbigniew Czupryniak
biegły rewident nr 616

 

Partner Kancelarii Biegłych Rewidentów Czupryniak i Partnerzy spółka partnerska. Biegły rewident, wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 616. Magister ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Posiada wieloletnie i szerokie doświadczenie w zakresie rachunkowości oraz prawa podatkowego. Czynnie uczestniczy w badaniach jednostkowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Specjalizuje się również w wycenie wartości spółek, przekształceniach spółek oraz doradztwie podatkowo-księgowym. Posiada znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, uczestniczy w badaniu planów połączeń i przekształceń, brał udział w sporządzaniu części finansowej prospektu, uczestniczy w wycenach spółek. Były członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, był delegatem Krajowych Zjazdów Biegłych Rewidentów, odznaczony został Srebrną Odznaką oraz Medalem PIBR. Były wykładowca szkoleń dla biegłych rewidentów z rachunkowości i rewizji finansowej.

 

Katarzyna Kulesza
biegły rewident nr 12884

Partner Kancelarii Biegłych Rewidentów Czupryniak i Partnerzy spółka partnerska. Biegły rewident, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod nr 12884. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Posiada wieloletnie doświadczenie (zdobyte m.in. w międzynarodowej korporacji) w zakresie badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi lub międzynarodowymi standardami rachunkowości (w tym spółek giełdowych). Współpracuje z zagranicznymi audytorami i firmami audytorskimi w zakresie weryfikacji, sporządzania pakietów konsolidacyjnych zgodnie z wytycznymi grupy kapitałowej w celu sprawnej obsługi międzynarodowych grup kapitałowych. Wykorzystuje również swoje doświadczenie i wiedzę w doradztwie w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego.

W latach 2018-2019 Kontroler Krajowej Komisji Nadzoru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Począwszy od czerwca 2019 pełni również funkcję Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego PIBR.

Beata Gromek
biegły rewident nr 13148

Partner Kancelarii Biegłych Rewidentów Czupryniak i Partnerzy spółka partnerska. Biegły rewident, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod nr 13148. Absolwentka kierunku Rachunkowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie (zdobyte m.in. w międzynarodowej korporacji) w zakresie badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi lub międzynarodowymi standardami rachunkowości (w tym spółek giełdowych), w zakresie badania pakietów konsolidacyjnych oraz prac atestacyjnych w oparciu o uzgodnione procedury. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Współpracuje z zagranicznymi audytorami i firmami audytorskimi w zakresie weryfikacji, sporządzania pakietów konsolidacyjnych zgodnie z wytycznymi grupy kapitałowej.

Zespół pracowników

Członkami naszego zespołu są wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych (sporządzonych według standardów polskich lub międzynarodowych). Są to biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem wspierani przez aplikantów (kandydatów na biegłych rewidentów) oraz asystentów – absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w trakcie studiów udzielali się w kołach naukowych, a po ukończeniu studiów rozwijają swoje szerokie zainteresowania w naszej firmie. Zespół biegle posługuje się językiem angielskim, a wieloletnia praktyka i doświadczenie pozawala nam na szybkie sprostanie nawet najtrudniejszym wyzwaniom, przynosząc wymierne korzyści naszym Klientom.

Na bieżąco podnosimy kwalifikacje poprzez systematyczne szkolenia, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego, z uwzględnieniem specyfiki branż, w których działają nasi klienci.

Nasz zespół zapewnia sprawne i rzetelne przeprowadzenie badania, a także doradztwo księgowo – podatkowe.

Współpracujemy również ze specjalistami i ekspertami (prawnikami, aktuariuszami, rzeczoznawcami itp.) oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w razie potrzeby wspierają realizację usług.